ليفتراك تويوتا

ليفتراك تويوتا

ليفتراك تويوتا ميدان ديد وسيع طراحى مناسب دكل،افزايش ارتفاع فضاى بالاى سر راننده تا گارد محافظ و تغيير ابعاد صفحه ادوات داشبورد موجب افزايش ديد راننده نسبت به پيرامون ، بار و شاخك هاى ليفتراك شده است *ورود و خروج به ليفتراك به سهولت انجام ميشود* با كم شدن ارتفاع پلكان از سطح زمين و […]